Procedure

Peripheral Smear Examination- Pathology